Adatkezelési szabályzat

SC Hírös-Ép

Adatkezelési Szabályzat az SC HÍRÖS-ÉP Egyesület tagjai, sportolói, partnerei, szolgáltatásainak igénybe vevői, valamint a http://www.schirosep.hu weboldal látogatói részére.

I. Bevezetés

Az SC HÍRÖS-ÉP Egyesület (a továbbiakban: SC HÍRÖS-ÉP vagy szolgáltató vagy adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Az SC HÍRÖS-ÉP az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az ezen adatok biztonságát garantálja. Az SC HÍRÖS-ÉP mint adatkezelő biztosítja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a személyes adatainak felvételekor Ön megismerhesse, és annak tartalmát tudomásul vegye.

Az SC HÍRÖS-ÉP teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató különösen

• a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

• az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján készült.

II. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név / cégnév:

SC HÍRÖS-ÉP Egyesület

Székhely:

6000 Kecskemét, Vértes utca 5.

Adószám:

18343720-2-03

Bírósági nyilvántartási szám:

 

Weboldal megnevezése, címe:

www.schirosep.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://schirosep.hu/egyesulet/adatkezelesi-szabalyzat

E-mail:

Turn on Javascript!

Telefon:

76/503-390

 

III. Fogalom meghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V. Általános adatkezelési információk

Az adatkezelési jogalapokról:

Ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azt az érintett az alábbi módon adja meg:

 • papír alapú regisztráció estén pedig adatai kitöltését követően a nyomtatványon található adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat elolvasását követően, a nyomtatvány aláírásával adja meg.

Az adatkezelési tájékoztató a nevezésen/regisztráción kívüli is bármikor, a www.schirosep.hu honlapon, az „Adatkezelési tájékoztató” fülre kattintva elérhető, biztosítva az egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatást.

Az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonását követően akkor kezelheti a személyes adatokat, ha arra:

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából van szükség, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő minden esetben elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés. Az adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket az adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez az adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő az érintett személyes adatait kezelheti akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az e jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő minden esetben elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet.

Általános tájékoztatás az adatkezelés körülményeiről:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, illetve a VI.5. és VIII. pontban meghatározott személyek illetve szervek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (azokról való tájékoztatást), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az e-mailben küldött kérelmet az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az érintett az adatkezelőnek megadott és nála nyilvántartott e-mail címéről küldik; egyéb esetben akkor, ha az adatkezelő megerősítést kérő e-mailes felhívására egy regisztrált azonosító adatra vonatkozó kérdés mint ellenőrző kérdésre való válasz megadásával Ön írásban megerősíti azt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VI. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

1. Tagság regisztrációja

Az adatkezelés célja: az SC HÍRÖS-ÉP tagjainak, sportolóinak nyilvántartása elektronikusan és papír alapon, a tagok azonosítása, sporttal összefüggő kötelezettségek teljesítésének elősegítése, az SC HÍRÖS-ÉP által a tagjai számára történő (többlet)szolgáltatás nyújtás, a nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők részére differenciált kedvezmények nyújtása, valamint a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], illetve az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP-nek regisztrált tagjai, felhasználói.

Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy papír alapon.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az SC HÍRÖS-ÉP a tagságból eredő, a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt személyes adatokat a jogszabályban meghatározott ideig, és annak felhatalmazása alapján törli, kivéve, ha az adat más jogalapon is nyilvántartott.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai (edzők).

Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről: Az érintett a papír alapú regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezelésekhez.

A kezelt adatok köre:

Bizonyos személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a tagság illetve az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Az érintett személy nem köteles e személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A tagság egyes szolgáltatásainak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Anyja neve

Azonosítás

Születési hely és idő

Azonosítás

Lakcím/székhely cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

Versenysportolók esetén a sportág, sportszövetség és a versenyengedély száma

Azonosítás, statisztika, az SC HÍRÖS-ÉP-et terhelő szakszövetségi előírás teljesítése

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet

 

2. Focitábor regisztráció

Az adatkezelés célja: az SC HÍRÖS-ÉP által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, részükre differenciált kedvezmények nyújtása, kapcsolattartás lehetőségének megteremtése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP Napközis Focitáborába regisztrált részvevői.

Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy papír alapon.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az érintett hozzájárulásán alapuló azonosító, regisztrációs, illetve hírlevél fogadás érdekében kezelt adatokat az adatkezelő az érintett kérelmére törli (illetve arról maga a felhasználó leiratkozhat), kivéve, ha az adat nyilvántartása jogszabály alapján vagy szerződés teljesítése érdekében is történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció felhasználó általi törlésével, illetve a felhasználó regisztrációjának az adatkezelő általi törlésével is. A felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését az adatkezelőtől.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről: Az érintett elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezeléshez.

A kezelt adatok köre:

Bizonyos személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Az érintett személy nem köteles e személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A táborban való részvétel azonban a regisztráció nélkül nem lehetséges.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Gyermek neve

Azonosítás

Anyja neve

Azonosítás

Gondviselő neve

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Születési hely és idő

Azonosítás

Lakcím/székhely cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

TAJ szám

Azonosítás

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet

 

3. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: (elektronikus) számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként vagy papír alapon.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség.

Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatok tárolási módja: elektronikus illetve papír alapú.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, a számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség lejártáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, az adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtó megbízott, követelés érvényesítése esetén az eljáró jogi képviselő.

A kezelt adatok köre:

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Lakcím/székhely cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

 

4. Adatkezelés szerződések teljesítése során, szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: a természetes személy szerződéses partnerekkel (pl.: megbízókkal, megbízottakkal, egyéni vállalkozókkal, szerződéses jogviszonyban levő sportolókkal (pl.: amatőr sportolói szerződés) kötött megállapodásokból eredő adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a magánszemély az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja]. Ezen esetekben a személyes adatok szolgáltatása az SC HÍRÖS-ÉP-pel történő szerződéskötés előfeltétele.

Az adatkezelés jogalapja továbbá: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], illetve az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP szerződéses partnerei.

Az adatkezelés formája: elektronikus és papír alapú.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő a szerződés megszűnését követően a jogszabályban meghatározott ideig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez a tárolt személyes adatokat; illetve az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonító jel/adószám, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám, regisztrált sportszakemberek esetén a sportág és a (verseny)igazolás száma, állampolgárság, bankszámlaszám.

Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről: Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók, természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A személyes adatok kezelésének célja: az SC HÍRÖS-ÉP jogi személy partnereivel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP szerződéses partnereinek természetes személy kapcsolattartói, képviselői.

Az adatkezelés formája: elektronikus, illetve papír alapú.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 3 évig.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

6. A sportszövetségek által szervezett versenyrendszerben versenyengedéllyel rendelkező sportolókra és sportszakemberekre vonatkozó személyes és statisztikai adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja: a Sporttörvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítése, azaz a versenyengedély kiállíttatása, nyilvántartása, megőrzése, sportolói nyilvántartás vezetése és sportolók azonosítása, sportolói statisztikák vezetése, adatszolgáltatás teljesítése a nemzeti sportinformációs rendszerbe a Sport tv. 76/E és 76/F. §-a alapján.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése, a Sport tv. 3. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése.
 • Az érintett továbbá a versenyengedély kiállítása iránti kérelmével nyilatkozik az adatkezeléshez való hozzájárulásáról is.
 • sportszerződéssel rendelkező sportolók esetén a személyes adatok megadása a sporttörvényen alapuló jogszabályi, az érintett sportszövetség szabályzataiban előírt sportszakmai, vagy a szerződésből adódó kötelezettség.

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP tagsági jogviszonyon alapuló, vagy szerződéssel rendelkező, sportági szakszövetség versenyrendszerében részt vevő sportolói, egyéb sportszakemberei (pl.: edző, technikai vezető, stb..)

Az adatkezelés formája: elektronikus és papír alapú. A papír alapú adatkezelés a versenyengedélyek lefűzésével valósul meg.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: a versenyengedélyek kiadásától számított négy évig tartja nyilván a versenyengedéllyel kapcsolatos adatokat az adatkezelő.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek (szakosztályvezető, edzők). Továbbá, mivel az egyes sportági szakszövetségek feladata és célja az adott sportággal kapcsolatos hiteles statisztikai adatok közzététele is, ezért a statisztikai adatokat az általuk üzemeltetett adatbankokban közzé tehetik (pl.: MLSZ által üzemeltetett www.adatbank.mlsz.hu ), ahol elérhetőek az egyes sportolók személyes és statisztikai adatai is; így ezek nyilvánosság tárgyát képezhetik.

A személyes adatok forrása: a versenyengedély iránti kérelmet a sportoló tölti ki és írja alá, kiskorú sportoló helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A kezelhető személyes adatok köre: Az Stv. 3. § (3) bekezdése alapján a versenyengedély tartalmazza:

 • a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét
 • a versenyrendszer megnevezése
 • a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését
 • a versenyengedély érvényességi idejét,
 • versenyengedély nyilvántartási számát,
 • a versenyengedély kiállításának dátumát,
 • valamint mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.

Az SC HÍRÖS-ÉP tájékoztatja az érintetteket, hogy a sportolók és sportszakemberek személyes adatainak továbbítására is sor kerül az Stv. 76/E §-a és 76/F. §-a alapján. E tekintetben a címzett országos sportági szakszövetségek adatfeldolgozóknak minősülnek. Az SC HÍRÖS-ÉP továbbá tájékoztatja a sportolóit, hogy a labdarúgás és futsal sportágakban a versenyengedély iránti kérelmet az SC HÍRÖS-ÉP tölti fel az MLSZ ügyviteli rendszerébe. További adatfeldolgozók:

Sportági szakszövetségek

Székhely

Magyar Labdarúgó Szövetség

1112 Budapest, Kánai út 2.D

 

7. Az SC HÍRÖS-ÉP által szervezett sporteseményeken, versenyeken részt vevő sportolókra vonatkozó személyes és statisztikai adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolattartás, sportolói nyilvántartás vezetése és sportolók azonosítása, sportolói statisztikák vezetése, résztvevői jogosultság és csapat összetétel ellenőrzése, versenyeken való részvétellel kapcsolatos tájékoztatások, rendezői hírlevél küldése, sportági szankciók nyilvántartása (pl.: eltiltások, kizárások).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az érintett a sportversenyekbe történő nevezésével és az azokon való részvételével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezelésekhez. A versenyekre való nevezés feltétele a hozzájárulás.

Az adatkezelésben érintettek köre: az SC HÍRÖS-ÉP által szervezett sporteseményeken, versenyeken benevező, illetve résztvevő sportolók.

Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy papír alapon.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az érintett hozzájárulásán alapuló azonosító, regisztrációs, illetve hírlevél fogadás érdekében kezelt adatokat az adatkezelő az érintett kérelmére törli, kivéve, ha az adat más jogalapon is nyilvántartott. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek.

A személyes adatok forrása: az érintett versenycsapatok résztvevőinek és vezetőinek nyilatkozata.

A kezelhető személyes adatok köre:

 • Csapatnév
 • Választott bajnokság
 • Választott játéknap
 • Nevezés ideje
 • Csapatvezetők neve, telefonszáma, e-mail elérhetősége
 • A csapat minden egyes tagjának neve

VI. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

 

Kecskemét, 2018. május 23.

Megosztás!

Kapcsolódó oldalak

Rólunk


Az SC Hírös-Ép Egyesületet 1994-ben…